Pleinweg 114 D

Prijs: €0
Type: Appartement
  • 88 m²
Omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) Op 17 juni 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur, Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V. Informatie uitsluitend via www.veilingnotaris.nl en de notaris F. Stroucken / Dossierbehandelaar A.L. Bos Bezichtigen is vooralsnog niet mogelijk. Het aantal m2 woonoppervlakte is overgenomen vanuit de gemeentelijke BAG gegevens en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indeling is een aanname, daar de woning niet van binnen is betreden en de exacte indeling niet bekend is. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met halve slaap�©tage op de vierde verdieping, schuurtje op de begane grond en verder toebehoren te Rotterdam, aan de Pleinweg 114-D, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding 3003-A, appartementsindex 3, uitmakende het acht/vierenvijftigste (8/54e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de panden met ondergrond en erven te Rotterdam, aan de Pleinweg 114 en 116, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, nummer 2986, groot tweehonderd en zesenzeventig vierkante meter. De gebruikssituatie van het Registergoed is ? voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) ? als volgt: Verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt: - het notarieel honorarium; - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; - de eventuele ontruimingskosten; - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum, - mutatiekosten VvE. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE tot en met juni 2021: ? 2.022.30 Bijdrage VvE per maand: ? 112,35. Mutatiekosten: ? 80,00. unda De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 2 juni 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EUR 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 juli 2021. Info: www.veilingnotaris.nl Notaris F. Stroucken Dossierbehandelaar A.L. Bos

Contact Opnemen

Reageren op deze woning

Hoe kan de verhuurder contact met je opnemen?